Hogy miért válaszd a Tömörkény emelt szintű angol nyelvi képzését?

·   ● Ha szeretnéd tökéletesíteni az angol nyelvtudásod,
    ● Ha készen állsz arra, hogy egy nagy múltú intézmény tanulója légy,
    ● Ha szeretnél egy igazi jó osztály tagja lenni,
    ● Ha szeretnél szakmailag jól felkészült tanároktól tanulni,
    ● Ha szeretnél egyetemen továbbtanulni vagy a nálunk megszerzett tudást külföldön kamatoztatni,

AKKOR GYERE HOZZÁNK TANULNI!

Mit kínálunk?
    ● heti 5 fantasztikus angol órát kis csoportban;
    ● cél az emelt szintű érettségi vagy a felsőfokú nyelvvizsga, ami csak növeli a továbbtanulási esélyeidet;
    ● emellett, heti 5 super gut német órát, hiszen egy nyelv nem elég :)
    ● több nyelvvizsgatípust is megismerhetsz, hiszen tanáraink közül többen nyelvvizsgáztatnak is;
    ● kiváló továbbtanulási lehetőségeid lesznek az SZTE Amerikanisztika vagy Anglisztika szakán (BA, MA szakok), de ha jól beszélsz angolul, lehet belőled tanár, továbbtanulhatsz a közgazdaságtan vagy egyéb társadalomtudományok terén.
    ● Egy jó angolosnak számtalan elhelyezkedési lehetősége van: fordítóként, tolmácsként, idegenvezetőként tisztviselőként, banki alkalmazottként, üzletkötőként, stb...a lehetőségek tárháza végtelen.

Hiszen büszkeség TÖMÖRKÉNYESNEK lenni!

Emelt szintű angol nyelvi osztály

Az emelt szintű angol nyelvi tagozat a 9. osztálytól indul és 12. évfolyamig tart, mind a 4 évben heti 5 órában tanítjuk az angol nyelvet. A 9. év elején az induló nyelvi szint: B1+ (erős középszintű angol nyelvtudás).

Emelt szintű képzés esetén az elvárt minimumszint a 12. év végére: B2/C1 szint  (a tanulói csoport képességeitől függően).

Emelt szintű érettségire készítjük fel a tanulókat, akik magas számban sikeresen teljesítik a felsőfokú (C1) nyelvvizsga követelményeit is.

Második idegen nyelvként német nyelvet tanulnak a diákok heti 5 órában, amit a kezdő szintről kezdenek. A 12. év végére ebből is erős középszintű nyelvtudással rendelkeznek.

Angol nyelvi előkészítő

Angol előkészítőnk (6 alkalom) októberben indul.

Alkalmanként egy-egy órát tartunk (15:00-15:45 óráig)

A felvételi előkészítőre felvettek számát 30 főben határoztuk meg.

Jelentkezni az iskola által rendszeresített jelentkezési lapon lehet. Az előkészítő ingyenes.

Fontos! A felvételi előkészítőn való részvétel nem egyenlő a sikeres felvételivel.

A 2020/2021-as tanévben az angol előkészítő időpontjai a következők:

október 6., október 20., november 10., november 17., november 24., december 1.

 

Felvételi és pontszámítás

(4 éves képzés), 0004, Felvehetők száma: 16 fő

Emelt óraszámban heti 5 órában történik az angol nyelv oktatása. Második idegen nyelvként német nyelvet oktatunk 5 órában. Célunk angol nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés.

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

 ● a központi felvételi eljárás keretében megírt anyanyelv és matematika írásbeli eredményét (50%-   ban),

● az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (25%-ban),

● a szóbeli felvételi eredményét angol nyelvből (25%-ban).

 

Pontszámítás:

● a  központi írásbeli felvételi eredménye: max.100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,

● a hozott pontszám: max. 100 pont, ez legfeljebb 25 pontban,

● a szóbeli felvételin elérhető maximális pontszám: 50 pont, ez legfeljebb 25 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

 

A rangsor kialakításának szempontjai: Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez azonos, a szóbeli felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

 

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik: Akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva. A sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt, és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

 

Jelentkezés módja: A központilag kiadott jelentkezési lapon.

 

Az írásbeli vizsga helye: Szeged, Tömörkény u. 1. illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

 

A szóbeli elbeszélgetés helye: Szeged, Tömörkény u. 1. (A terembeosztásról a tanulókat értesítjük).

 

A szóbeli felvételin megszerezhető 50 pont a következőkből áll össze:

● nyelvhelyesség 20 pont

● szókincs 20 pont

● kommunikációs készség 10 pont .

 

A szóbeli felvételi vizsga követelménye:

Az általános iskolai angol nyelv tantárgy tantervi követelményei. A szóbeli felvételi időtartama 10 perc; kötetlen beszélgetés kettő témáról, az alábbi témakörökből a vizsgázó húz. Ezt követően szóban, 1-2 másodpercnyi gondolkodás után rövid nyelvtani feladatokat kell megoldani.  Az alábbi nyelvtani anyagok áttekintését javasoljuk.

 

Nyelvtan:

Present Simple /Continuous

Past Simple /Continuous

Present Perfect

Past Perfect

will / be going to

time clauses – időhatározói mellékmondatok

Conditionals – feltételes mód (Zero – First – Second Conditional)

Passive Voice – szenvedő szerkezet (Present Simple / Past Simple)

prepositions - elöljárószavak

personal pronouns – személyes névmások (I, me, my, mine stb)

have to

modal verbs – módbeli segédigék: must, mustn’t, should,  may, might, can, could, be able to

asking questions - kérdésfeltevés (aláhúzott mondatrészre kérdezz rá)

negative sentences – tagadó mondatok

 

A szóbeli felvételi témakörei:

1. Napirend  -Daily routine

2. Iskola – School

3. Család, barátok, személyleírás – Family, friends, describing people

4. Otthonod és környéke – Your home and the neighbourhood

5. Vásárlás - Shopping

6. Mozi, színház, filmek – Cinema, theatre, films

7. Televízió, rádió, zene – Television, radio, music

8. Sport, szabadidős tevékenységek – Sports, free-time activities

9. Könyv, újságolvasás, online olvasás – Reading books and newspapers, reading online

10. Étkezés otthon és étteremben – Eating at home and eating out

11. Időjárás, öltözködés – Weather and clothing

12. Családi ünnepek – Family occasions

13. Utazás, közlekedés, nyaralás – Travelling, traffic and going on holiday

14. Egészség, betegség – Health and illnesses

15. Foglalkozások, munka – Jobs, work

16. Technika: mobil telefon, számítógép és az internet – Technology: mobile phones, computers and the Internet

17. Környezetünk és annak védelme- Environment, environmental protection

18. Természet, állatok, házi kedvenceink – Nature, animals and pets

 

Emelt szintű órák (fakultáció) választása

Azt, hogy mely tantárgy(ak)ból kíván a tanuló emelt óraszámú képzést igénybe venni, a 10. osztály végére kell eldönteni, ezért az iskola minden év április 25-ig meghirdeti a következő tanév választható emelt óraszámú óráit. A 10. évfolyamosok a 11. évfolyamra választanak emelt óraszámú képzést, a 11. évfolyamosok pedig a 12. évfolyamra. Ehhez az iskola előzőleg igényfelmérést végez a tanulók körében, majd az összesítés után a szabadon tervezhető órakeret terhére a pedagógusok megnevezésével kihirdeti azokat. A diákok órarendjét a következő tanévben úgy alakítjuk ki, hogy egy tanuló több (maximálisan 2) foglakozáson tudjon részt venni. Azok a képzési formák működhetnek, melyre legalább 10 tanuló jelentkezik.

Angol nyelvből a 11. évfolyamon általában 2 emelt szintű csoport indul. A diákok eltérő óraszámú csoportokból (3, 4 vagy 5 órás) és eltérő szintű csoportokból (kezdő és haladó) érkeznek. Amennyiben lehetőségünk van rá, a hasonló óraszámú és szintű diákokat azonos csoportba tesszük. A cél minden esetben a nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire való felkészítés. Fontos megemlíteni, hogy amennyiben a diákok 60% fölött teljesítik az emelt szintű angol érettségi vizsgát, az középfokú nyelvvizsgával egyenértékű.

 

Versenyek

Iskolánk diákjai a következő angol nyelvi versenyeken érnek el szép eredményeket:

Nyelvi Kavalkád angol nyelvű országismereti verseny

Deák megyei fordítóverseny

Krúdy fordítóverseny

TIT Országos Nyelvhasználó verseny

angol nyelv

William Blake regionális angol szépkiejtési verseny