Mezei varázsfüvek patikája


Út a tudományhoz 2015/2016 pályázat keretében megvalósított kutatóprojekt

A 2015/2016-os tanévben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által támogatott Út a tudományhoz program keretében valósítottuk meg a "Mezei varázsfüvek patikája" című kutató projektünket.

A projekt megvalósítása során különböző tevékenységeket végeztünk:

  • kérdőíves felmérést készítettünk iskolánk diákjai és tanárai körében gyógynövényismeretükről, gyógynövény használati szokásaikról, majd az eredményeket összesítettük
  • a diákok szakirodalmi tanulmányokat folytattak a gyógynövényekkel, felhasználásukkal kapcsolatban
  • prezentációkat tartottunk az iskolai Tömörkény-nap keretében diáktársaknak
  • egyszerű kémcsőkísérleteket, mikroszkópos vizsgálatokat végeztünk el az iskolában
  • a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának Farmakognóziai Intézetében további vizsgálatokat folytattunk növényi hatóanyagokkal, színanyagokkal
  • látogatást tettünk a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében, ahol a gyógynövényeket az erre a célra kialakított gyógynövénykertben tanulmányoztuk
  • ellátogattunk egy Szeged környéki védett területre, az Ásotthalmi "Csodarétre"

Pályázati témánkból, eredményeinkből egy dolgozatot készítettünk, mellyel a XI. Avram Hershko Országos Természettudományi Versenyen indultunk, és az országos döntőben "Színvonalas előadásért" különdíjat kaptunk.

Készítették:
     Galiba Nikolett 10. C
     Horváth Lukács 10.C
     Szűcs Zsófia 10. C
     Vámos-Poljak Dóra 10. C
     Volford Anna 10.C

Kutatástvezetők:
     Kiss Tivadar egyetemi tanársegéd, SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet
     Kovács Veronika tanár, Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

A kérdőív, az eredményeinkből az Avram Hershko versenyre készült dolgozat és prezentáció, valamint a munkánkat dokumentáló fényképek az alábbiakban megtekinthetők.

Kérdőív az iskolai felméréshez.pdf
Versenydolgozat - Mezei varázsfüvek patikája.pdf
Prezentáció - Mezei varázsfüvek patikája.ppsx
Nyilvánosság
Képek

Beszámoló az ERASMUS + pályázatról

Iskolánk, a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola ERASMUS+ KA1, közoktatási intézmények munkatársainak mobilitása pályázatot nyert, melynek megvalósításai időtartama 2 év volt, 2014. 06. 01 - 2016. 05. 31-ig.

(Szerződésszám: 14/KA-1SE/281)
A pályázaton nyert 45 617 euróból 13 tanár 1-2 hetes külföldi továbbképzése valósult meg különböző nyelvterületeken, angol, olasz, német és spanyol nyelvű kurzusokon.
Projektünk célja a képzéseken résztvevő tanárok szakmai ismereteinek, készségeinek, pedagógiai hatékonyságának növelése volt, valamint az, hogy a pedagógusokat érő interkulturális hatások segítsenek a pozitív attitűd megerősítésében, a feltöltődésben.
Végső célként azt tűztük ki, hogy tantestületi szinten valósuljon meg a közös gondolkodás, tudásmegosztás és közös eTwinning projekt kösse össze a nyelv- és más szakos kollégákat, diákjaikat. A tudásmegosztást (beszámolókat, eTwinning) meghirdettük Szeged város pedagógusainak, ötletet adva, példát mutatva, közös gondolkodásba vonva őket ezzel.
A résztvevők beszámolóikban lelkesen részletezték a tanult ismereteket, tapasztalataikat, élményeiket, mindnyájan nagyon sikeresnek ítélték a választott képzést.

Egy-egy mondat idézet a résztvevők beszámolóiból:
"...sok ötlettel és tanítási módszerrel gazdagon térhettem haza, hasznos, számomra pozitív visszajelzéseket kaptam egyéni tapasztalataimat és tudásomat illetően is." Némethné Hérics Éva
"...új módszereket ismerhettem meg, aminek köszönhetően gyakorlati készségeim is fejlődtek, miközben az angol nyelvtudásomat is elmélyíthettem." Horváth Szabolcs
"Fejlődött nemcsak az angoltudásom, a műveltségem, a módszertani "fegyvertáram", a szociális kompetenciám, hanem, úgy érzem, a személyiségem is." Kondász Rózsa
"További céljaim közt szerepel a különböző kommunikatív módszerek, kooperatív technikák és a nyelvtani modulok beépítése és alkalmazása a tanórákon, valamint a tanítási stratégiák összehangolása a tanulói képességeknek megfelelően." Kovács Krisztina
"A kulturális tapasztalatok, a meglátogatott idegen tájak és városok, az angolok hagyománytisztelete és kedvessége pedig örökre szóló élmény számomra. Hálás vagyok a lehetőségért, a Tömörkény gimnáziumtól és a Tanártovábbképzéstől kapott rengeteg segítségért!" Kovács Veronika
"Változatos kommunikatív módszereket, kooperatív technikákat ismerhettünk meg, melyeket fokozatosan be tudok majd integrálni a nyelvórákba." Dr. Lénárdné Delley Piroska
"A bemutatott technikai arzenál és annak sokféle tanórai alkalmazása még inkább meggyőzött arról, hogy az IKT eszközök nélkülözhetetlenek a "Z" generáció tanításában, hisz tanulóinkat egyre inkább képessé kell tennünk az önálló, aktív és folyamatos ismeretszerzésre." Luttrell Erzsébet
"Az angol anyanyelvű multikulturális környezetben történő folyamatos angol nyelvű kommunikáció (szóban és írásban egyaránt) jelentősen fejlesztette nyelvi kompetenciáimat, bátrabban és hatékonyabban szólalok meg ezután angol nyelven." Dr. Máder Attila
"A módszertani továbbképzés során a 14-19 éves korosztály számára motiváló, diákközpontú tanulási-tanítási technikákat ismerhettem meg: a kollaboratív és kooperatív tanítási módszerek használatára fogok törekedni." Rigóné Hargitai Csilla
"A legélvezetesebb órák a "Német termékek" és "Bajor" órák voltak. Több Németországban gyártott terméket is kipróbálhattunk vagy megkóstolhattunk, és rengeteg érdekes információt tanultunk róluk." Szlezák Anikó
"A Regensburgban eltöltött két hét igazi feltöltődés volt számomra, egyfajta megújulás, amelynek tapasztalatait be tudom építeni a mindennapi munkámba." Zsótér Éva

2015 nyarán zajlottak a tanártovábbképzések.
A 2015-16-os tanév során 3 alkalommal tartottunk szakmai konzultációval egybekötött beszámolót a képzések tapasztalatairól és az élményekről.
Számos új módszertani ötletet osztottunk meg egymással.

Egy résztvevő Power Point beszámolója:
How to motivate your students.ppsx

Konklúzió:
Szívesen veszünk részt a jövőben is hasonló projektben!

Köszönjük a lehetőséget!


A summary of the Erasmus+ Programme

Our school, Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola received an Erasmus grant for the school staff mobility programme,ERASMUS+ KA1.The duration of the realization of the project was from 01,06,2014 to 31,05, 2016.

/The number of our contract: 14/KA-1SE/281/
From the 45.617 euros awarded to our school 13 teachers had the opportunity of participating in English,Italian,German and Spanish teacher training courses in other programming countries.
The objective of our project was to increase our  participating teachers' professional knowledge, competences,pedagogic efficiency and just as a result of intercultural influences concerning teachers, help them enhance a positive attitude and personal development.
Our final aim to accomplish was to realize a sort of common thinking, sharing our knowledge with staff members as well as cooperate with our colleagues,both language teachers and others,and their students through a common eTwinning project.
In their reports the participants told about ther experiences and the knowledge they acquired with great excitement. They all considered the courses they had chosen very succesful and effective.

Let us quote some idas from the participants' reports.
"...I turned back home  enriched with a lot of new ideas and teaching methods.I received useful and mostly positive feedback concerning my professional skills and competences." Némethné Hérics Éva
"...I could learn new methods and thanks to this course I could improve my practical skills as well as my English ." Horváth Szabolcs
"...I could improve not only my English,my literacy,my" arsenal in methodology" ,my social competences but, I think, my personality as well." Kondász Rózsa
"...My further objective is to apply and integrate various communicative methods, cooperative technologies and grammar modules into my teaching and lessons.Of course Iwould like to use teaching strategies in accordance with my students' ability. " Kovács Krisztina
"...My cultural experiences, visiting strange, new sights, landscapes and cities, the English politeness and their respect of traditions will remain an adventure of a lifetime for me. I am grateful to my school, my course for the help Icould receive from them." Kovács Veronika
"...We were introduced to new methodologies,new cooperative techniques that I hope to integrate  gradually into my language lessons." Dr.Lénárdné Delley Piroska
'The presented wide variety of modern technical devices and using them for different purposes in ELT have persuaded me even more that using new digital technologies are inevitable in teaching the so called 'Z' generation, because we have to make students of this generation able for independent and continuous learning.' Erzsebet Luttrell
'The continuous communication on the one hand in a native English and on the other hand in a  multicultural environment in writing and orally as well developed my English language abilities at a great extent and therefore I will speak English more courageously and effectively in future.' Dr. Attila Máder
'During the Italian language teaching methodology course in Italy I had the opportunity to get to know motivating and student -centered teaching-learning techniques for teaching students aged between 14-19: In future I will aim to use collaborative and cooperative teaching methods.' Csilla Rigóné Hargitai
The most enjoyable lessons were the 'German products' and the Bavarian' ones. We were allowed to try out moreover, to taste some of the products and learned a lot of interesting information about them.' Aniko Szlezák
The two weeks I have spent in Regensburg, Germany were for me like 'recharging my batteries' a kind of renewal as well and I can build the experience I have gained there into my everyday work as a teacher.' Éva Zsótér

The teacher development courses took place for each participant in summer of 2015.
During the school year of 2015-2016. presentations were held three times in connection with professional consultations about our experiences.
We shared numerous new teaching ideas.

Here is a Power Point presentation of one of the participants.
How to motivate your students.ppsx

Conclusion:
We are more than willing to participate in future in similar projects like this one was.

THANK YOU VERY MUCH FOR THE OPPORTUNITY!Egyéni beszámolók:

Boros Krisztina beszámolója az Erasmus + programról
(2015. 08. 03-07., Madrid, Spanyolország)

Boros Krisztina vagyok, a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola (6720 Szeged, Tömörkény u. 1) angol-spanyol szakos tanára. Iskolánk a 2014/15-ös tanévben döntött úgy, hogy megpályázza az Európai Unió által meghirdetett intézményekre vonatkozó Erasmus + programot. A pályázat benyújtása még a tavalyi évben megtörtént és iskolánk pályázóit Dr. Kovács Józsefné fogta össze. Ő ismertette velünk a pályázat feltételeit és tartotta kezében a szálakat. A Tanárképző Központ részéről Véghné Juhász Krisztinához (Hungary Expert a Tanárokért) fordulhattunk segítségért, aki a külföldi képzőközpontokkal és iskolákkal tartotta a kapcsolatot. Mindkettejük munkája kiemelkedő, hiszen bármilyen kérdésünk volt, azt azonnal megpróbálták megoldani.

A projekt megvalósulására az én esetemben 2015 augusztusában került sor. Augusztus 1-jén utaztam Spanyolországba, Madridba, az AilMadrid nyelviskolába (28001 Madrid, Núńez de Balboa 17, 2D), ahol módszertani továbbképzésen vettem részt (Formación de Profesores ELE). A kurzus augusztus 3-tól 7-ig tartott egy héten keresztül, naponta 9.00-tól 14.00-ig. A tanfolyamot José Manuel Foncubierta tartotta, aki az Edinumen spanyol könyvkiadó munkatársa. Feladata többek között módszertani szakkönyvek írása és spanyol nyelvtanárok továbbképzése. Mellette az AilMadrid nyelviskola egyik tanára, Eduardo Retiro is tartott órát néhány alkalommal. A tanfolyam célja a spanyol órák játékossá és változatossá tétele volt, vagyis hogyan lehet tanítani játékos, élvezetes módon úgy, hogy maga a szigorúan szó szerint vett „tanulás” észrevétlen marad. A fő témát többféle módon közelítettük meg, kezdve a hagyományos módszertől, az innovatív módszereken át egészen a legújabb technológiai módszerekig. Olyan témákat érintettünk mint például: gamifikáció, fordított tanulás, a tanulás hatékonysága, hibák javítása, múlt idők tanításának élvezetesebbé tétele, és a dalok szerepe a nyelvoktatásban. A 16 résztvevővel ( amerikai, osztrák, holland, lengyel, olasz és spanyol) rendszeresen eszmét cseréltünk, megosztottuk egymással tapasztalatainkat, rengeteg ötletet is kaptunk, amit minden bizonnyal ki fogunk majd próbálni saját csoportjainkkal. Egy nap lehetőségünk volt hospitálni is, ahogy megfigyelhettük azt, hogy az AilMadrid nyelviskola milyen módszerekkel dolgozik. Betekintést kaptunk a nyelviskola tevékenységébe az utolsó napon egy rövid ismertető kíséretében. Valamint megismerhettük közelebbről az Edinumen kiadó könyveit és virtuális lehetőségeit, melyeket a tanórákon felhasználhatunk. A nyelviskola három délutánon át fakultatív programokat szervezett a részünkre: az első napon a Reina Sofía múzeumba látogattunk el; a második délután egy hosszú sétát tettünk Madrid történelmi és királyi műemlékektől hemzsegő belvárosában; a harmadik nap délutánján pedig a világhírű Prado múzeumban tettünk egy látogatást. Szállásom a Calle de Cocheras 4 száma alatt volt egy kis lakásban (Piso compartido) a Pacífico metrómegálló közelében, az Atocha pályaudvar mellett.

Úgy a kurzussal, mind a szállással teljességgel meg voltam elégedve. Összességében elmondhatom, hogy rendkívül sikeresnek érzem ezt az egy hetet. Mivel korábban még soha nem voltam külföldi továbbképzésen, minden nagyon tetszett. A tanfolyamnak köszönhetően szaktárgyi és tanuláselméleti tudásom elmélyült. Új tanulási stratégiákat sajátítottam el, amiket majd a tanulási célokkal összhangban fel tudok használni az oktatásban. Munkámban nyitottabbá váltam a külső változásokra, önállóbb lettem és mindezt kamatoztatni tudom majd a saját munkaközösségem munkájában. A kurzus tematikájából adódóan olyan módszereket sajátítottunk el, amivel az életkori-, egyéni-, és a csoportsajátosságoknak megfelelően lehetővé válik a tanulás elősegítése. Új tanítási/tanulási módszerekről hallottunk, melyek beépítése mindenképpen célravezető az oktatásban. Nyelvtanárként egyébként is fontos számomra a sokféleség elfogadása, nyitott vagyok mások véleményének, értékeinek megismerésére. A kurzusnak köszönhetően ezek az értékek még fontosabbá váltak. A nyelvi fejlődés mellett, rengeteg új ötlettel gazdagodtam, melyeket igyekszek majd az iskolámban is hasznosítani. A projekt egyik feltétele egy eTwinning programban való részvétel, ehhez a tagok keresése folyamatban van. Kialakulóban van egy esetleges cserekapcsolat lehetősége is vagy spanyol vagy más iskolákkal.


Beszámoló az Excel English English for teachers c. kurzusáról

A kurzus teljesítése előtti időszak tervezgetéssel telt számomra, hiszen át kellett gondolnom, hogy fogom alakítani az előttem álló két hetet. Mindenképpen eTwinning projekt megvalósításra is gondoltam a jövőben, ezért a tervezés során eldöntöttem, keresni fogom a lehetőséget az új kapcsolatok kialakítása érdekében, ami sikerült is később.

Az utazásom részben kellemes volt, a repülést tekintve, a transzferre viszont várni kellett, amiért később vissza is kaptam a kifizetett összeg egy részét. A szállásom igazi angol kertvárosi házban volt, igazi angol családdal (a szállásadóm fia a wimbledoni tenisz döntőt nézte, amikor megérkeztem, elég heves szurkolással kísérve; a kosztom is ”angolos” volt, hiszen minden reggel lekvárok, gabonapelyhek széles választékából dönthettem, mit eszek a toast kenyérhez, a vacsorák finomak voltak, Yvonne (a szállásadóm) remek szakácsnak bizonyult). A szállásadómmal sokszor tudtam beszélgetni, illetve érdekes társaság jött össze a házban (két argentin lány és egy ukrán fiú szintén abban az iskolában tanult, ahol én), az étkezések során mindig volt olyan téma, amit angolul „kellett” megbeszélnünk, így az anyanyelvi kommunikációhoz és a személyes kapcsolatokhoz kötődő kompetenciáim mindenképp fejlődtek.

Maga az Excel English barátságos, erdő közeli környezetben található London egyik külvárosi kerületében, bár az iskola kívülről kicsinek és talán öregnek is tűnik, belül tágas jól felszerelt, a mai modern oktatás igényeinek megfelelő termek fogadják a tanulókat. A közösségi tér a Diákok Terme, ahol az órák közti szünetekben kávézási-teázási lehetőségünk van, amit az iskola biztosít. Öröm volt látni a sok különböző országból álló forgatagot, gyümölcsöző kapcsolatok, barátságok létrejöttét. A közösségként működést az iskola által adott Exceles bögre is erősíti, amire mindenki felírja a saját nevét. Alapvetően kellemes légkör uralkodik az épület falain belül, ami az órák hangulatára is jellemző.

A képzés során remek kapcsolatokat alakítottam ki Európán és azon kívüli országok kollégáival is, tehát az interperszonális és társas, ill. a kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetenciák terén is fejlődést könyvelhetek el, emellett nagyszerű tanáraim segítségével új módszereket ismerhettem meg, aminek köszönhetően gyakorlati készségeim is fejlődtek, miközben az angol nyelvtudásomat is elmélyíthettem. A megismert módszerek főleg az angol nyelv, de akár a magyar nyelv és irodalom tanításához is passzolnak.

Az órák alatt párban dolgozhattunk, így a feladatok megoldása közben mindig megoszthattuk egymással tapasztalatainkat a tanítással kapcsolatban. Annak ellenére, hogy igen különböző kultúrákból, társadalmakból, oktatási rendszerekből érkeztünk, mindig meg tudtuk találni a közös nevezőt. Külön részét képzi tudásomnak a megismert kollégák országainak kultúrája, hihetetlen érdekes volt a prágai, orosz vagy épp a chilei szokásokról, éghajlatról hallani.

A feladatok sokszínűek voltak, sokszor azt éreztem, hogy nem az iskolapadban ülök, hanem egy érdekes, izgalmas játékban veszek részt. Ebből következően sokat nevettünk, élveztük a jól megtervezett feladatokat, amiket később diákjainkkal is kipróbálhatunk a jövőben.

A napi három 90 perces órát követően az iskola kirándulásokat is szervezett nekünk, amiken szívesen vettünk részt. Ezek a rövidebb utazások London belvárosába kalauzoltak bennünk, így megtanultuk hatékonyan kezelni a metrót, később önállóan is fel tudtuk fedezni a belváros szépségeit, ha pedig elakadtunk „használnunk kellett” a nyelvet.

Összességében remek tapasztalatokkal gazdagodtam, a rengeteg jó élményt némiképp beárnyékolja a rengeteg ügyintézés és papírmunka, de ezt tudtam akkor is, amikor nekivágtam a feladatnak.


Horváth Szabolcs
Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola


Erasmus+ beszámoló/Kondász Rózsa

Methodology and languageforsecondaryteacherscoursein Kent University Canterbury 2015

Magyartanárként, egy körülbelüli középszintű angol nyelvtudással jelentkeztem a Pilgrims-képzésre, azzal a céllal, hogy fejlesszem az angoltudásom, így ezen a nyelven is tudjak olvasni, tájékozódni, nemzetközi szinten továbbképződni. 2015. július 5-től 17-ig vehettem részt a módszertani és angol nyelvtudást fejlesztő képzésen Canterburyben, a Kent Universityn. Vendéglátó családot kértem szálláshelyként, nagyon meleg szeretettel fogadtak. A vacsoraidőpontot úgy rendeztük, hogy közösen töltsük el az asztalnál, így bepillantást nyertem egy angol család életébe, gondolkodásmódjába. Segítettek az angolomat is fejleszteni, sokat jelentett, hogy igyekeztem megérteni az anyanyelvi kiejtést. Remek volt a képzés is! Semmi görcsösség, érezhetted, hogy mindenki csak segíteni akar neked, örül, hogy ott vagy, és maximálisan tiszteletben tart téged. A tanárnőnk, Linda Yael http://www.pilgrims.co.uk/page/?title=Our+Trainers&pid=118 , csodálatos személyiség volt, a két hét alatt kis csapattá kovácsolt össze bennünket. Sokat dolgoztunk csoportmunkában, így egymástól is tanultunk. A csoportban voltak spanyol, szlovák, cseh, svájci, lengyel kollégák, és én, egyedüli magyar. Nagyon örültem ennek, mert rá voltam kényszerítve, hogy angolul kommunikáljak, gyakoroljam a beszélt nyelvet és a közösségi kommunikációt. Igyekeztem sokat tanulni a különböző kultúrákról is, így egy muszlim estre (előadásra és vacsorára) is sikerült elmennem. Nagy megtiszteltetésnek éreztem. A város elbűvölő, nagyon jó hangulatú, 10 perc után otthon érezhetted magad benne. A katedrálisban részt vehettem egy esti istentiszteleten (evensong) meghallgatva a csodálatos kórust is! Az egyetem gondoskodott délutáni és esti workshopokról, szabadidős programokról. Az egyik délutáni workshopot például Kati Somogyi-Tóth tartotta Dr. Csíkszentmihályi Mihály flow-elméletéről és gyakorlati alkalmazásáról a tanítás pszichológiai attitűdjében. http://www.libri.hu/szerzok/csikszentmihalyi_mihaly.html . Minden napra jutott két olyan plusz foglalkozás, amiből választhattál, pl.csak a dráma területéről Shakespeare-művek dramatizálása vagy modern drámából Harold Pinter Celebration c. művének különböző nézőpontú interpretálása. Az alapanyagunk is nagyon sokrétű volt, csak felsorolásképpen: classroom management, learner independence, motivation, usingshortstoriesinclass, creativewrintingactivities, creativdictationsteachingcollocation, speaking and discussionactivities, listening, introductiontoMultipleIntelligences, poemsinthelanguageclass, idioms and sayingscreativeuseifimages , readingjigsaws, warmers and games. A második héten mi is elkezdtünk bemutatni egy-egy, a tanításban jól bevált gyakorlatot. Rövidesen kiválasztódtak az e-twinning párok. Én egy spanyol kollégával, Patricia Jimenezzel fogok együtt dolgozni szeptembertől egy közös tanítási projektben. Az otthonosság érzete vett körül minket. Minden szünetben kávéval, teával, üdítővel, teasüteménnyel frissíthettük fel magunkat. Fantasztikus érzés, hogy ott lehettem! Fejlődött nemcsak az angoltudásom, a műveltségem, a módszertani "fegyvertáram", a szociális kompetenciám, hanem, úgy érzem, a személyiségem is.

Szeged, 2015. július 20-án


Kondász Rózsa


Kovács Krisztina Erasmus+ beszámoló
Nyelvtanfolyam Firenzében módszertani betekintéssel

Nyelvszakos tanárként a továbbképzés egyik legkiválóbb és leghatékonyabb formája a célnyelvet beszélő országban eltöltött idő, így nagy örömömre szolgált, hogy három hetes nyelvi kurzuson vehettem részt 2015.07.06-07.24-ig, Olaszország egyik legszebb városában, Firenzében.

Célkitűzéseim között elsősorban meglévő nyelvismeretem felfrissítése, kibővítése szerepelt, másrészről egy nyelviskola oktatásmódszertanának tanulmányozása.

Választásom a Scuola Toscana elnevezésű nyelviskolára esett, mely a történelmi városközpontban található, néhány lépésre a legjelentősebb műemlékektől. A Del Mela testvérek által működtetett iskola 24 éve szervez nyelvtanfolyamokat, kiegészítve különféle kurzusokkal (konyhaművészet, turizmus, divat, művészettörténet, tanártovábbképzés, stb.). Ami különösen tetszett, hogy az iskola nagy figyelmet fordít a környezet megóvására, szelektíven gyűjtik a hulladékot, újrahasznosított papírokkal dolgoznak, légkondicionáló helyett energiatakarékos ventillátorokat használnak.

A tanárok mindannyian nagy tapasztalattal rendelkeznek, maguk is rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, hogy a legújabb módszereket is alkalmazni tudják a csoportokban. Az olasz mentalitásnak is köszönhetően minden oktatót a segítőkészség, figyelmesség, nyitottság jellemezte, az órák bővelkedtek a dicséretekben, biztatásokban, a teljesítményeket elősegítő értékelésekben. Új aspektusból tapasztalhattam meg így a pedagóguskompetenciák közül a pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelését, elemzését, melyeket a saját pedagógiai céljaimnak megfelelő értékelési eszközök fejlesztésében is alkalmazni fogok.

Az általam választott kurzus napi négy órát foglalt magába, 9-10:50-ig nyelvtannal és mondattannal foglalkoztunk, 11:10-13 óráig pedig kommunikációs ismereteinket bővíthettük. Az iskola saját tankönyvvel dolgozik, amit rengeteg egyéb tankönyvvel és fénymásolattal, tesztekkel egészítettek ki, így a tananyag változatos és színes volt. Egyaránt találkoztunk irodalmi szövegekkel, újságcikkekkel vagy vicces képregényekkel. Mivel a csoportom a nyelvismeret tekintetében heterogén volt (B2, C1, C2 szint) részt vehettem az egyéni és csoportsajátosságoknak megfelelő differenciálást elősegítő tanulási- tanítási stratégiák, módszerek alkalmazásában (például: változatos feladatadás, gyengébb-erősebb tanulók egymást segítő csoportos munkája). A „beszélgetős” órákon a hallott szöveg értése és az ahhoz tartozó szövegértési feladatok tetszettek a legjobban. Hétköznapi mégis nagy jelentőséggel bíró témákat dolgoztunk fel, (mint például a környezetszennyezés, az országot is érintő migráció, bio élelmiszerek, alternatív gyógyászat,) amikhez mindenki hozzátehette a saját véleményét, meglátásait is. Az órákon a tanulói munkaformák valamennyi típusát megtapasztalhattam, rengeteg új módszertani ötlettel gazdagodtam, amit alig várok, hogy saját tanulási-tanítási folyamatként a tanóráimba is beépíthessek. Fontossá vált számomra a tudásforrások célszerű kiválasztása, az új információs-kommunikációs technológiák alkalmazása, a hatékony tanulási környezet kialakítása.

A csoportom, a többihez hasonlóan minden tekintetben vegyes volt, a világ minden tájáról érkeztek a „diákok”, a 20 éves japán tanárjelölttől kezdve, az olasz felmenőkkel rendelkező angol háziasszonyon át, a 60 éves izraeli építészig. Az órák mindig ráhangolódással, kötetlen beszélgetéssel kezdődtek, nemcsak ottlétünk élményeiről számoltunk be, hanem saját életünkről is sokat mesélhettünk, így lehetőségem nyílt főleg az európai kulturális sokszínűség megismerésének és megértésének fejlesztésére. Eddigi szakmai tapasztalataimat kiegészíthettem az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésével, az interkulturális nevelési programok alkalmazásával, az együttműködés készségeinek fejlesztésével. Egymás értékeinek megismerése, tiszteletben tartása, a nyitottság mások véleményére még fontosabbá vált számomra.

Az órák után minden nap és hétvégén is az iskola (a nyelvtanfolyam részeként) fakultatív programokat szervezett a városban és környékén. Művészettörténeti sétákon, múzeumlátogatásokon vettünk részt, kézműves műhelybe látogattunk el, közös vacsorán kóstolhattuk meg a toszkán konyha finomságait, ferences kolostorban jártunk. Rengeteg új és hasznos kulturális információt kaptam országismereti tudásom kibővítésére és elmélyítésére, melyeket teljes egészében alkalmazhatok másik szakom a történelem tantárgy tanításánál is. Ezek a programok nagy segítségemre voltak abban, hogy munkám során felhasználjam a más szaktárgyakhoz, művelődési területekhez való kapcsolódás lehetőségeit. Az így megszerzett tudásomat tantervi, műveltségterületi összefüggésekbe tudom ágyazni, ennek alapján a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését elősegíteni, az elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségeket kialakítani, az egyes tudományterületek szemléletmódját, kutatási eljárásait megismertetni.

Teljes megelégedettséggel, szakmailag és kulturálisan is feltöltődve tértem haza Firenzéből. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciákat (például: olvasás-szövegértés, információfeldolgozás, tanulási szokások és készségek, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, megszerzett ismeretek és készségek tanításba való integrálása) hatékonyan fejlesztettem. További céljaim közt szerepel a különböző kommunikatív módszerek, kooperatív technikák és a nyelvtani modulok beépítése és alkalmazása a tanórákon, valamint a tanítási stratégiák összehangolása a tanulói képességeknek megfelelően.


Howtomotivateyourstudents – Pilgrims, Canterbury, 2015. július 5-18.

2015 júliusában két hetes módszertani kurzuson vettem részt az angliai Canterbury-ben.

Biológiatanárként olyan kurzust kerestem, ami nem az idegen nyelv tanításának módszertanával foglalkozik, hanem általánosabb, bármely tantárgy tanításánál használható módszertani ismereteket fejleszt, praktikákat tanít. Ezért esett a választásom a „Howtomotivateyourstudents” című képzésre, melyre a Pilgrims szervezésében a Kent University épületében, tantermeiben került sor. Kiderült, hogy ezt a kurzust is elsősorban nyelvtanároknak hirdették, a csoport összetétele azonban heterogén volt, a 10 főből 6 angol tanár és 4 egyéb, főleg természettudományos tárgyat tanító kolléga vett részt a tréningen.

A kurzust vezető tréner, AleksandraZaparucha (Ola), lengyel származású hölgy, szakmai felkészültsége, és barátságos, emberséges természete, viselkedése igazán élvezetessé tette az órákat. Azt hiszem, elmondhatom, hogy az egész csoport nagyon megkedvelte, és ki többet, ki kevesebbet, de összességében mindenki nagyon sok új módszert, jó gyakorlatot, mindemellett pedig humánus hozzáállást tanulhatott tőle. A csoport, velem együtt, 4 magyar, 2 szlovák, 1 német, 1 dán, 1 észt és 1 spanyol kollegából tevődött össze. Jó hangulatban teltek az óráink, a csoport jól tudott együttműködni a feladatok során, miközben sokat nevettünk is. Az órák minden nap reggel 9-től 15:30-ig tartottak háromszor 1,5 órás blokkban, melyek között egy rövidebb kávészünetre, és egy hosszabb ebédszünetre került sor. Ekkor nyílt alkalmunk találkozni a Pilgrims által szervezett többi kurzuson részt vevő kollegákkal, a kurzusokat vezető trénerekkel is. A Pilgrims délutáni, és esti workshop-okat is szervezett, melyeken a részvétel opcionális volt, ha viszont valaki inkább szabadidős programra vágyott, annak megszervezésében is segítségünkre voltak. Szerveztek vezetett városnéző sétát, valamint csónakázást is a folyón. Kis csoportunk a tanórákon kívül is összetartott, csapatépítő céllal szerveztünk közös vacsorákat, esti programokat, közös hétvégi kirándulást.

A motivációs kurzus rendkívül gyakorlatorientált, és interaktív volt. A módszereket magunk próbáltuk ki, diákként éltük át, csináltuk végig a gyakorlatban. Rengeteg új, kreatív módszert sajátítottunk el ezáltal, melyek alkalmazása a tanítási gyakorlatban minden bizonnyal megtöri az órák egyhangúságát, felkelti a diákok érdeklődését. Önálló munkára, kritikus gondolkodásra sarkallja őket, elősegíti kreativitásuk kibontakoztatását, személyiségük fejlődését. Mint ahogy azt meg is beszéltük a kurzus első napján, ezek a 21. századi oktatás legfontosabb követelményei, a készségek, képességek fejlesztése, a problémamegoldó készség kialakítása. Ennek fontosságáról, és eredményességéről megerősítést kaptunk a tréningen, megvalósításához pedig rengeteg segítséget. Az elsajátított ismereteket az intézményünkben belső képzés keretében kívánom kollégáim számára átadni.

Megítélésem szerint a kurzus nagyban hozzájárult pedagóguskompetenciáim fejlődéséhez. A képzés kimondott célja volt a módszertani eszköztárunk bővítése, a tervezés és önreflexió gyakorlása, és a sokoldalú intelligencia fejlesztéséhez, a különböző nevelési igényű diákok oktatásához szükséges gyakorlat kialakítása, fejlesztése. A kurzuson való részvétel azonban fejlesztette szociális kompetenciánkat is, a másokkal való együttműködés nyitottabbá, elfogadóbbá tette a csoport tagjait. Olyan nemzetközi kapcsolatokat alakítottunk ki, melyek szakmai és interdiszciplináris együttműködést tesznek majd lehetővé a jövőben.

A kurzus helyszíne a Kent University campusa volt, mely Canterbury város felett, egy domb tetején fekszik. Innen csodás kilátás nyílik a városkára és a katedrálisra. A campusból fél óra sétával lehet elérni amagával ragadó,történelemmel teli belvárost, ahol a sétáló utcán (Highstreet) jó időben kellemes séta várja az embert, a folyón csónakázás, a Canterbury Katedrális, vagy a város egyik múzeumának meglátogatása, üzletek, éttermek, pub-ok csalogatják a látogatót. Felejthetetlen élmény volt egy Evensong-on (esti zsolozsmán) való részvétel Anglia második legnagyobb templomában, a Canterbury Katedrálisban.

Én önellátó szállást választottam (self-cateringaccomodation). A campusban voltunk elhelyezve ötszobás házakban, komfortos szobákban. A fürdőszobán és egy viszonylag tágas, és jól felszerelt konyhán közösen osztoztunk a lakótársakkal. A lakást minden nap takarították. A szállásunk a főépületben található Pilgrims irodától, és a tantermünktől mintegy 10-15 percnyi sétára volt. Az egyetemváros területén megtalálható minden, ami szükséges, két, hétvégén is nyitva tartó bolt, menzák, ahol ebédelhettünk az órák szünetében, kávézók, mosoda, computer terem. Még mozi, színház is helyet kapott a campus területén.

A Pilgrims irodájában segítőkész személyzet dolgozik, bizalommal fordulhattunk hozzájuk a képzésünket érintő kérdéseken kívül személyes ügyeinkkel is, a szabadidőnk hasznos eltöltésének megszervezésében, illetve egy-egy esetleg felmerülő probléma megoldásában is készséggel segítettek. A kurzusok jól szervezettek, a trénerek jól felkészültek voltak, a résztvevők tájékoztatása, koordinálása szintén magas színvonalon, zökkenőmentesen történt. Az ember igazán nyugodt lehet ilyen profi csapat kezei között.

A kurzuson való részvétel nagyon jó lehetőséget nyújtott számomra nyelvtudásom fejlesztéséhez, módszertani repertoárom bővítéséhez, és nemzetközi kapcsolatok kiépítéséhez is. E-twinning partnerségi kapcsolatom is alakulóban van. A kulturális tapasztalatok, a meglátogatott idegen tájak és városok, az angolok hagyománytisztelete és kedvessége pedig örökre szóló élmény számomra. Hálás vagyok a lehetőségért, a Tömörkény gimnáziumtól és a Tanártovábbképzés-től kapott rengeteg segítségért!


Kovács Veronika


Auffrischungskurs für Deutschlehrer – 2015. 06. 22.-07. 03.

Írta: Dr. Lénárdné Delley Piroska

Helyszín: Németország, Regensburg, Horizonte nyelviskola

A regensburgi Horizonte nyelviskola szerteágazó kínálatában találtam rá a kifejezetten németet mint idegen nyelvet oktató tanároknak meghirdetett két hetes kurzusra.

Szállásom a Horizonte által felajánlott, az iskolával egy szinten elhelyezkedő, tehát gyakorlatilag annak részeként működő „kollégium”-ban volt. Ezt a lehetőséget bátran ajánlom minden ide érkezőnek, hiszen azon túl, hogy a város központjában fekszik, praktikusan berendezett, de minden igényt kielégítő fürdőszobás szobáival a lehető legmegfelelőbb szállás, akár hosszú hónapokra is. Közös TV-szobájában alkalom nyílt a rendelkezésünkre bocsátott filmek megtekintésére is.

A képzés összesen 60 órás volt, egyenként 1,5-2 órás modulokra bontva, ezt egészítette ki a szinte minden napra meghirdetett változatos kulturális, szabadidős és közösségi programok és kirándulások sora. Az óráink reggel 9-től délután 15.30-ig tartottak, egy délelőtti kávé- és egy egyórás ebédszünettel.

A délelőtti nyelvórák szókincsbővítéssel és az A1-B2 szint nyelvtani problémáinak megbeszélésével teltek, változatos, interaktív módon, filmekből, irodalmi művekből, aktuális újságcikkekből vett anyagokkal, valamint hallott szöveghez kapcsolódó és szövegértési feladatokkal kiegészítve. Az ebéd utáni, kétórás modulok inkább a tanórákon felhasználható más, innovatív megközelítésű, beszédközpontú, játékos módszertani lehetőségeket, helytörténeti és kulturális ismereteket kínáltak.

A kurzus a résztvevő pedagógusok német nyelvi kompetenciáinak és országismereti tudásának felfrissítésén és kibővítésén túl tehát elsősorban a középiskolai korosztály tanulóközpontú oktatásának metodikai és didaktikai problémáit célozta meg. Változatos kommunikatív módszereket, kooperatív technikákat ismerhettünk meg, melyeket fokozatosan be tudok majd integrálni a nyelvórákba.

Az órákon többször használtuk az internet-adta lehetőségeket (rövidfilmek, zene), és igen nagy mennyiségű fénymásolatot kaptunk, melyeket kiválóan lehet a különböző nyelvi szinten álló csoportokban alkalmazni. Ezt egészítette ki rengeteg hasznos, a nyelvtanítást és az önálló nyelvtanulást is ösztönző link-, DVD- és könyvajánlat.

Különösen tetszett az órákon kialakult oldott, vidám hangulat, a képzést tartó kollégák nyugodt, könnyed óravezetése és rugalmassága, mellyel az adott tematikát a csoport igényeihez, vagy az éppen kialakult beszédszituációhoz alakították. Így lehetővé tették, hogy csoportunk egymás tapasztalatait meghallgassa és egy-egy adott témával kapcsolatos véleményét, értékítéletét is megismerje. A kurzus résztvevői Svédországból, Lengyelországból, Szlovéniából, Angliából és Magyarországról érkeztek. Így egy valóban nemzetközi csoport jött össze, amely érdekes és motiváló volt egyszerre, hiszen kíváncsivá tett minket arra, hogy más szemszögből is lássuk ugyanazt a pedagógiai kérdést. Ennek köszönhetően beszélhettünk meg egy sor országonként ill. régiónként eltérő, vagy éppen hasonlatosságot felmutató problémát. Mindez ösztönzőleg hat a munka tervezése során több változat kialakítására, valamint a tanulói igényekkel és konstruktív véleményekkel szembeni, eddigieken túlmenő nyitottságra.

A délutáni és hétvégi fakultatív programok széles spektrumban mozogtak: az egy-két órás ill. egész napos városnéző kirándulástól a dunai hajóúton, erdei túrán át a kastély-, múzeum- és sörfőzde-látogatásig számtalan lehetőség adódott a szabadidő hasznos eltöltésére, melyek az órák és az együtt elköltött ebédek mellett további lehetőséget kínáltak a csoporttársakkal való beszélgetésre.

A Regensburgban töltött két hét nemcsak rám, de rajtam keresztül diákjaimra is pozitív hatással lesz. Külön kiemelném még a figyelmességet, segítőkészséget és kedvességet, amelyet nap, mint nap tapasztaltunk az ott dolgozók mindegyikétől.


Aspects of Teaching English – ELC Brighton, 2015.augusztus 3-14.

Luttrell Erzsébet

Az ERASMUS+ KA1 pályázat keretében, 2015.aug. 3-tól 14-ig az English Language Centre „Aspects of Teaching English” (ATE) módszertani kurzusán vettem részt Brightonban.

Választásom azért esett az ELC Brighton nyelviskolára, mert a kurzusleírások alapján leginkább ennek az iskolának a módszertani programja látszott megvalósítani azokat a célokat, amelyeket a motivációs levelemben megfogalmaztam.

A Brighton&Hove városrész központjában, a Palmeira Mansions csodás épületegyüttesében elhelyezkedő nyelviskola már több mint 50 éve fogad a világ minden tájáról érkező angol nyelvet tanulni vágyó diákokat és felnőtteket.

Az iskola központi fekvésének számos előnyét mi is élvezhettük, hisz szünetekben szinte csak az épület előtti térre kellett lemennünk, ahol számos étterem, kávézó, bisztró kínálatából választhattunk. A buszok megállóhelye is csak néhány méter távolságra volt, sőt öt perces sétával lejuthattunk a tengerpartra is.

Már az első nap délutánján városnézést szerveztek számunkra, így rövid időn belül el tudtunk igazodni a közlekedést és a szálláshelyünket illetően.

A kínált szálláslehetőségek közül a családi elhelyezést (homestay accommodation) választottam. Vendéglátóim családi háza Brighton&Hove kertvárosában, busszal 3 megállónyira az iskolától helyezkedett el. A két felnőtt, két gyermekből álló vidám kis család valamennyi tagja rendkívül segítőkész, barátságos, nyitott ember, így teljesen természetesnek vették jelenlétemet. Gyakran bevontak a család életébe, teáztunk, beszélgettünk, ha vendégek jöttek engem is invitáltak a társaságba. Mindenki sportol és az egészséges életmód jegyében él, így mindig egészséges ételek kerültek az asztalra. Életritmusunkat vagy a vacsoránál, vagy a reggelinél egyeztettük. Nagy örömömre szolgált, hogy megismerhettem őket!

A két hetes 60 órás kurzus a következő beosztás szerint zajlott: az órák minden nap reggel 9 órakor kezdődtek és délután 3-ig tartottak, másfél órás egységekben két rövidebb szünettel, és egy kicsit hosszabb ebédidővel.

A tanártovábbképzésre érkezett angol és más szakos tanárok 4 csoportot alkottak egyrészt tanítási szintek (primary/secondary), másrészt témák szerint: Language, Methodology and Culture, Aspects of Teaching English, English in the Primary Classroom and Content and Language Integrated Learning (CLIL).

A „teacher development” foglalkozások ezekben a kisebb csoportokban folytak, de a változatosságot, a résztvevőkkel történő tapasztalatcserét, sokszor a 4 tanári csoport közös munkálkodása tette még színesebbé és igazán nemzetközivé. A legnagyobb létszámmal a Cseh Köztársaságból és Lengyelországból érkeztek tanárok, de szép számmal voltak spanyolok, olaszok, valamint két német és egy osztrák tanárnő, és jómagam, egyetlen magyarként. Így a két hét során végig angolul beszélhettem.

A megoldandó feladatok mindig újabb és újabb kihívásokat vetettek fel, de az igazi színfoltot életünkben tanárunk Martyn Ford jelentette. Martyn a változatos tanítási módszerek (vegyítve a hagyományosat a modernnel) olyan tárházát sorakoztatta fel és tette számunkra élővé, nyitott, optimista személyisége, színészi tehetsége által, hogy örök élményt nyújtott számomra.

A brit kultúra és viselkedéskultúra egyediségét, sajátosságait őrző nyelvi jelenségekből (The changing language;politeness) is kaptunk ízelítőt óráin, amelyek természetesen nagyon jó hangulatban teltek.

A két hét alatt a nyelvtanítás valamennyi aspektusa, a nyelvtan tanítása, a szókincs elsajátítása az angol nyelv természetes ritmikájának felhasználásával, az írás- és beszédkészség fejlesztésének számos lehetősége, problémája, a tanulói értékelés módjai, eszközei mind megvitatásra kerültek, természetesen aktív közreműködésünkkel.

Rendkívül hasznosnak találtam, hogy a különböző kurzusokat tartó tanárok specializációjuknak megfelelően osztották fel az anyagot, így a többi csoport tanára is átadhatta nekünk tapasztalatát a saját szakterületen. A gyakorlott IELTS, FCE vizsgáztató, Steve Jones ismertette számunkra a European Framework rendszerébe tartozó nyelvvizsgák követelményrendszerét. A tanítás-tanulás legújabb kutatási módszereinek bemutatása sem maradt ki a programból. Az Evidence Based Teaching (EBT) elméletéről, és annak gyakorlatban való hasznosításáról pedig Alex Thorptól hallhattunk.

A kurzuson való részvétel alapján elmondhatom, hogy kitűzött céljaim megvalósultak, hisz számos példát láttam az IKT innovációra a módszertan területén, az IKT eszközök tanórai alkalmazására, azok otthoni felkészülésbe történő bevonására. A bemutatott technikai arzenál, és annak sokféle tanórai alkalmazása még inkább meggyőzött arról, hogy az IKT eszközök nélkülözhetetlenek a „Z” generáció tanításában, hisz tanulóinkat egyre inkább képessé kell tennünk az önálló, aktív és folyamatos ismeretszerzésre.

Idegen nyelvi és módszertani kompetenciáim fejlesztése mellett kulturális, történelmi tudással is gyarapodtam. Egyéni kirándulás keretében megtekinthettem Bath városának nevezetességeit, ellátogathattam a Stone Henge-hez és kirándulhattam a Seven Sisters fehér szikláihoz. Betekinthettem a brit emberek mindennapjaiba és élhettem egy olyan csodálatos kozmopolita, minden újra nyitott városban, mint Brighton.

A tanultakat nem csupán saját óráim színesítésére, diákjaim motiválására szeretném használni, hanem kollégáimnak is át szeretném adni workshop formájában.

Hálás köszönet a „Tanártovábbképzés” munkatársainak, és mindenkinek, aki hozzájárult a pályázat sikeréhez és lehetővé tette számomra, hogy Angliába utazhattam és részt vehettem ezen a rendkívül értékes kurzuson.


Beszámoló

Canterburyben, a Pilgrims szervezésében megtartott Howtomotivateyourstudentscímű motivációs tartalmú módszertani képzésen vettem részt két héten keresztül 2015. július 5. és 18 között. Matematikatanárként, középfokú nyelvtudással vágtam neki a képzésnek, melynek a Kent University adott otthont. Az egyetem egy dombtetőn, mintegy fél órányi sétára fekszik Canterbury festői szépségű városkájától, így a hatalmas területen, parkosított környezetben elterülő egyetemről gyönyörű kilátás nyílik a katedrálisra és a városra.

Szállásom az egyetemvárosban volt, egy erdős területen elszórtan elhelyezkedő 5 fős házak egyikében. A házban rajtam kívül egy magyar, és 3 olasz kolléganő lakott, így a mindennapi kommunikáció során is használtuk az angol nyelvet. A házban közös konyhánk is volt, így az általam választott self-cateringaccomodation (önellátó étkezés) nem okozott problémát, már csak azért sem, mert az egyetem éttermekkel, boltokkal, mosodákkal és egyéb infrastruktúrákkal tökéletesen felszerelt.

A képzés jól szervezett volt, minden segítséget megkaptunk trénereinktől, az adminisztratív személyzettől, kurzustársainktól de még akár vadidegenektől is.

A képzés során minden nap három, 90 perces blokkban tartott órán vettünk részt 9 fős csapatunkkal, melyben, több magyar, egy spanyol, két szlovák, egy német, egy dán, egy észt kolléga vett részt, az angoltanárok mellett volt köztünk két biológiatanár és velem együtt két matematikatanár is. A multikulturális környezet szükségessé tette az angol nyelv folyamatos használatát, valamint lehetővé tette nemzetközi kapcsolatok kialakítását. Képzésünk vezetője a lengyel származású AleksandraZaparucha (Ola) rendkívül magas szintű felkészültségről tanúbizonyságot téve, a résztvevők igényeihez alakította a kurzus anyagát. Külön értékelendő, hogy mindent a gyakorlatban próbáltunk ki majd segített, hogy mi magunk jöjjünk rá arra, hogy mit és miért csináltunk, illetve hogy ezeket hogyan lehet egy tanórai foglalkozás keretében hatékonyan megvalósítani.

A képzés legérdekesebb elemei számomra a következők voltak: csapatépítési stratégiák, extrovertált – introvertált személyiségtípusok, videók és kisfilmek használati lehetőségei, innovatív IKT-s technológiák használata, érzelmek hatása a tanulásra, memorizálás technikák, workshop – hogyan tanuljunk egymástól, classroom management, élményalapú tanulás kísérletekkel, és egyéb személyiségközpontú, változatos tanítási, motiválási technikák.

Csapattársaim között két potenciális e-twinning partnerem is van, akikkel érdekes közös munka van kilátásban.

A kötelező órák mellett minden nap délután és este lehetőségünk nyílt 1-1 egyéb órán való részvételre. Én ezek közül a projektoktatás és a kiégés elleni tréningeket választottam. Ezen kívül szervezett formában részt vettünk Canterburyben idegenvezetett túrán, és részesei lehettünk egy a katedrálisban megtartott anglikán szertartásnak, az úgynevezett Evensong-nak is, amely megható bizonyítéka a helyiek hagyományőrzés iránti elkötelezettségének. Lehetőségünk volt kipróbálni a „puntingolást” is, azaz egy lapos fenekű csónakban egy helyi egyetemista értő idegenvezetése alatt végigeveztünk a várost keresztülszelő folyócskán, megannyi érdekességet megtudva a város történetéről, a katedrális építéséről, és a kikötőhely fölött lebegő furcsa székről…

A pályázatot azért nyújtottam be, hogy fejlődjek nyelvileg, pedagóguskompetenciáim tekintetében, belelássak más oktatási rendszerek mindennapjaiba, azok vívmányaimba és problémáiba. Ezen célok mindegyike megvalósult. Az angol anyanyelvű, multikulturális környezetben történő folyamatos angol nyelvű kommunikáció (szóban és írásban egyaránt) jelentősen fejlesztette nyelvi kompetenciáimat, bátrabban és hatékonyabban szólalok meg ezután angol nyelven. Csoporttársaimmal kialakított kapcsolataimnak hála úgy érzem, sokkal inkább részese vagyok globalizált világunknak, arra nagyobb rálátásom van, abban otthonosabban mozgok. Szaktárgyi kompetenciám több tekintetben fejlődött, reményeim szerint önállóbban és hatékonyabban tudok reagálni a külső hatásokra, valamint differenciálni és a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjainak érvényesítésére. A pedagógiai folyamatokhoz kapcsolódó kompetenciáim is fejlődtek, különös tekintettel, a kollégákkal és a diákokkal való együttműködésre vonatkozóan, valamint a források kritikus elemzésének tekintetében. A tanulás támogatására vonatkozó kompetenciáim is fejlődést mutatnak, úgy érzem, hatékonyabban tudom tanulóimat segíteni egyéni útjuk megtalálásában, jobban tudom ösztönözni a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat. Fejlődtem a tanulói csoportok alakításának tekintetében is, rengeteg új technikát tanultunk erre vonatkozóan is. Kommunikációm, a szakmai együttműködésre vonatkozó kompetenciáim is fejlődtek, elkötelezettségem is erősebb lett.

A képzés során rengeteget fejlődtem nem csak nyelvileg, de önismeret és módszertan tekintetében is, a kulturális és közösségi élmények pedig örökre maradandóak. Nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, s köszönöm a Tömörkény gimnázium munkatársai és a Tanártovábbképzés segítségét is, Véghné Juhász Krisztina nélkül mindez nem jöhetett volna létre, neki különösen köszönöm.


Dr. Máder Attila


Beszámoló

Spice up your teaching methodology – Málta

Az Erasmus+ program keretében augusztus első felében a Spice up your teaching methodology című egy hetes kurzuson vettem részt Máltán. A kurzus teljes mértékben megfelelt az elvárásaimnak, és túl a módszertani ötletek bővítésén, rálátást kaptam egyéb tanulási problémák kezelésének módjára is.

A kurzuson hat középiskolás angoltanár vett részt, az oktató angol anyanyelvű volt. Valamennyi részvevő különböző nemzetiségű volt, így kizárólag az angol nyelv volt a kommunikáció eszköze. Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésére nem csak az órák alatt volt lehetőség, hanem a szervezett kirándulások, illetve egyéb szociális programok alkalmával is. A jól felépített kurzus keretében a kurzusvezető aktív részvételre bátorította a nyelvtanárokat. A szaktárgyi tudásunkat fejlesztve a tananyag sokoldalú bemutatásának lehetőségét ismerhettük meg, mint például a tananyag más tantárgyakkal való összekapcsolhatósága (irodalom, zene, számítástechnika), vagy a feladatok tanulók képességei szerint való alkalmazhatósága. Az egyes módszerek és technikák gyakorlati megvalósítása után folyamatosan reflektálni kellett azok alkalmazhatóságára a saját tanulói környezetünkben, és ezen tapasztalatainkat egy multikulturális környezetben oszthattuk meg.

A számtalan elsajátított pedagógiai módszer, illetve technika mellett, én három területet szeretnék megemlíteni, amelyek tanulást támogató módszereknek bizonyultak. Egyrészt szeretném kiemelni, hogy a feladatok kiválasztásában nagy hangsúlyt kapott a differenciálás kérdése, azaz hogy az adott feladatoknál különböző képességű gyerekek esetében, hogyan tudjuk fenntartani a motivációt. Másrészt a kurzus során számos honlapot megismerhettünk, amelyek hasznosíthatók az IKT alkalmazása során, vagy akár saját nyelvi kompetenciánk fejlesztését is segíthetik. Harmadrészt szó esett a projektmunkának a tanulásban, illetve nemzetközi kapcsolatok kialakításában betöltött fontos szerepéről. Ráadásul lehetőség nyílt egy jövőbeli együttműködésre a csoport többi tagjával egy európai projektmunka keretében.

A jövőbeli terveim közt szerepel, hogy a kurzus résztvevőivel továbbra is kapcsolatban maradjak egy későbbi projektmunka létrehozásának érdekében, illetve hogy a megszerzett tapasztalatokat, tananyagokat az itthoni munkatársaimmal egy workshop keretében megosszam.


Marjanucz Lilla


Methodology Revisited,Revitalised,Re-energised

Executive Training Institute Malta /ETI/

Írta: Némethné Hérics Éva

Egy csodálatosan szép és tartalmas két hetes kurzuson vehettem részt 2015. július 6-tól 17-ig Máltán.

Elsősorban azért jelentkeztem erre a tanfolyamra, hogy módszertani ismereteimet felfrissítsem, kiegészítsem és új ötletekkel gazdagodjak a tanulói motiváció területén is. Nem titkolt szándékom volt ugyanakkor e titokzatos, és számomra ismeretlen szigetország felfedezése. A hatékony oktatás és az ország kultúrájába való bepillantás remek párosítása valósult meg itt. A képzés helyszíne az ETI volt St.Juliansben,mely amellett,hogy egy igazi tengerparti turista központ, rengeteg nyelviskolával rendelkezett. Fiatalok százai érkeztek ide nyelvtanulási szándékkal. Ez tette a várost oly üdévé és nyüzsgővé.

Az oktatás rendkívül jól felszerelt, légkondicionált termekben folyt, így a nagy hőség nem befolyásolt minket. Az én módszertani csoportomban, középiskolában vagy felnőttoktatásban tanító német, cseh lengyel és olasz résztvevők voltak. Egyedüli magyarként örültem, hogy teljesen az angolra lehetek utalva. A képzés remek, a tananyag rendkívül változatos és színes volt. Három oktatóval dolgoztunk, egy angol anyanyelvű és két máltai tanárunk volt, akik meglehetősen nagy tapasztalattal és tudással rendelkeztek. A tananyag nem csak újszerű pedagógiai módszereket vonultatott fel, hanem nagy hangsúlyt fektetett a különböző készségek és kulcspotenciák elsajátítására is. /pl. IKT, érintve ezzel a digitális kompetenciákat, kiemelve a különböző képességekkel rendelkező tanulók bevonását az órai munkába./ Az órákon mindig csoportos műhelymunka folyt. Az új és változatos módszereket azonnal ki is próbáltuk szituációkban, történetírásban, blogok készítésében. Úgy gondolom, a jövőben nagyon jól tudom majd ezeket a munkámban hasznosítani. Csak néhány a témák közül: Get them talking, Using Blogs and Wikis, Interactive Whiteboards,Tell Me a Story,Learner Styles and Multiple Intelligences,Songs and Music and their Learning Potential.

Az oktatás reggel 8:30-tól 14:00-ig tartott, másfél órás foglalkozásokra osztva, 1-1 harminc perces szünettel. A szabadidőnket részben városnézéssel, részben kirándulásokkal töltöttük. Az iskola sok szervezett programot kínált, de fakultatívan is lehetőség volt bárhová ellátogatni, hiszen a távolságok nem voltak olyan nagyok. Olyan csodálatos helyeken jártunk, mint a főváros Valetta,Gozo,az Azúr ablak,Mdina és Rabat, a két középkori város, Comino/a Kék Lagúna/ Sliema,Marsaxlokk egy tüneményes halászfalu és még sorolhatnám. A két hét alatt lépésről lépésre próbáltam megismerni a sokszínű kis országot, kultúráját és a kedves embereket, akik mindig nyitottnak bizonyultak egy kis beszélgetésre. Ebben sokat segített a család, akiknél laktam. Egy igazi temperamentumos máltai család, három felnőtt gyermekkel és több vendéggel, akik között volt szicíliai, francia, lengyel,orosz. Általuk alkalmam volt megismerkedni néhány helyi szokással, ételekkel és a nyelvvel, amely számomra elég furcsa volt. Reggelente a családfővel megvitattuk az éppen aktuális európai híreket, a többiekkel az iskolát, főzést vagy éppen a zenét és filmeket. Ottlétem során lenyűgözött engem az ország sokszínűsége és az emberek kedvessége. Az iskola lehetőséget nyújtott egyfajta multikultúrális közösség megismerésére, eszmecserékre és, ami nagyon fontos, a nyelv gyakorlására. Ugyanakkor alkalmam nyílt sok-sok barátot szerezni Európa különböző országaiból, ami egy életre szóló élmény. Úgy érzem, amellett, hogy sok ötlettel és tanítási módszerrel gazdagon térhettem haza hasznos, számomra pozitív visszajelzéseket kaptam egyéni tapasztalataimat és tudásomat illetően is.

Köszönöm mindazoknak, akik segítettek, hogy e két hét eredményesen teljen, az előkészítésben: Dr. Kovács Józsefné a Tömörkény gimnázium és Véghné Juhász Krisztina a Tanártovábbképzés munkatársa, a továbbiakban pedig Sandra Attard-Montalto, a képző intézmény vezetője.


Rigóné Hargitai Csilla Erasmus + beszámoló

Az otrantoi Scuola Porta d’Oriente iskola kéthetes nyelvi-módszertani és kulturális képzésén vettem részt 2015 augusztus 3-14-ig. A kurzus magas színvonalú volt, kitűnő szakmai vezető Barbara Dimitri irányításával hangsúlyt fektetett a módszertani, nyelvi innováción túl az európai dimenziókra (tantervek összevetése, interkulturális ismeretek).

Az első héten csak tanárok vettek részt a képzésen. Kifejezetten szerencsésnek érezhettem magam, mert csak hárman voltunk egy osztrák és egy svájci kolleganővel, és mind nyelvileg, mind módszertanilag nagyon hatékonynak bizonyult a kiscsoportos foglalkozás, amely lehetőséget teremtett arra is, hogy megbeszéljük a különböző országokban folyó olasz nyelvtanítás gyakorlatát, eredményeit, problémáit. Mivel mind a hárman már gyakorló nyelvtanárok voltunk, és a nyelvet is hasonló szinten beszéltük, tanárunk Barbara Dimitri hozzánk igazította a tananyagot és inkább beszédgyakorlatot illetve kultúrtörténeti órákat tartott. Rendkívül hasznosnak bizonyultak a beszédgyakorlat órák. A témákhoz mindig kaptunk vitaindító képeket, filmrészletet, szószedetet. A kultúrtörténeti órákon pedig főleg dél-olaszországi írókkal, filmekkel, zenével, művészettörténettel foglakoztunk, kerestük az esetleges közös motívumokat, kapcsolódási pontokat, és megbeszéltük, hogy mindezt hogyan tudjuk beépíteni a saját gyakorlatunkba, a megszerzett ismereteket hogyan, milyen módszerekkel érdemes átadni kollégáinknak illetve tanítványainknak. A tanítás 9-13 óráig tartott. A délutáni szieszta után pedig a Salentói-félsziget felfedezése következett. Minden napra szerveztünk magunknak programokat, este pedig a kisváros által nyújtott ingyenes koncerteken, színházi előadásokon illetve filmvetítéseken vettünk részt. Az iskola két alkalommal szervezett kirándulást, az egyiken Otranto Dómjának a mozaikját elemeztük, a másik kiránduláson a környék kisvárosainak görög emlékeit néztük meg, illetve a hagyományos építkezést figyelhettük meg. A második héten csatlakozott hozzánk 3 másik a nyelvet már magas szinten beszélő diák. Ezen a héten lehetőségem volt megfigyelni a differenciálási technikák alkalmazását a heterogén csoportban, projekt és kooperatív munkaformák használatát, illetve folytatódott az előző hét kulturális tematikája.

Az Otrantóban töltött két hét alatt egy lakásban laktam az osztrák és a svájci kolléganővel, így a képzés után is mindig olaszul beszéltünk egymással, ez alkalmat teremtett arra, hogy a mindennapi kommunikáció gyakorlatával a nyelvtudásom megerősödjön, magabiztosabbá váljon. Sikerült partnert találni a következő tanévben megvalósuló E-twinigprogramhoz is.

Élményekkel teli rendkívül hasznos volt a továbbképzés. Megismerhettem Olaszország egy kevésbé ismert területét, annak történelmét, hagyományait, módszertani szempontból sok megerősítést kaptam. Az olasz nyelvterületen eltöltött idő biztosan pozitív hatással volt az idegen nyelvi kompetenciáim fejlődésére. A módszertani továbbképzés során pedig 14-19 éves korosztály számára motiváló, diákközpontú tanulási-tanítási technikákat ismerhettem meg: a kollaboratív, és kooperatív tanítási módszerek használatára fogok törekedni. A biztos alapokon nyugvó nyelvtudás kiépítése a tanulókban csak akkor lehetséges, ha mindezt egy motivált, biztos nyelvtudással rendelkező módszertanilag sokoldalú nyelvtanár végzi. Ehhez nyújtott hatékony segítséget az Erasmus+ program.

A megszerzett tudásomat alkalmazni fogom a tanítás során : célom az idegen nyelvi alapkészségek sokoldalú fejlesztése változatos munkaformák alkalmazásával valamint a biztos alapokon nyugvó nyelvtudás kiépítése a tanulókban, személyes igényem a további fejlődés és tanulás a jövőben is.

Szeged, 2015. augusztus 26.


Rigóné Hargitai Csilla


Beszámoló

A regensburgi Horizonte nyelviskolában töltöttem mobilitási időszakomat 2015. augusztus első felében. Azért esett erre az intézményre a választásom, mert kifejezetten a német, mint idegen nyelv tanárainak nyújtanak továbbképzést.

A két hét alatt délelőttönként 2X90 perces nyelvi fejlesztésen vehettünk részt, melynek során a nyelvhelyesség javítása, a szókincs gazdagítása és nyelvtani ismeretek elsajátítása volt a cél. A szókincsfejlesztést külön kiemelném, hiszen olyan kifejezésekkel találkozhattunk, melyeket csak anyanyelvi tanártól lehet elsajátítani, célnyelvi környezetben. Bár a délelőtti foglalkozásoknak nem ez volt a célja, több módszertani fogást is megtanultunk, „saját bőrünkön” megtapasztalva azokat: sokrétű együttműködési formák, játékos, kreativitást igénylő feladatok váltották egymást. Nagy hangsúlyt fektettek a kulturális kompetencia fejlesztésére is, szinte minden délelőtt találkoztunk valamilyen formában országismerettel, valamint érdekes információkat kaphattunk a többi résztvevő származási országáról is. Csehországból, Lengyelországból érkeztek a legtöbben a csoportba, de volt amerikai, ausztrál, és svéd társunk is. Rajtuk keresztül megismerhettünk új oktatási szemléleteket, a különböző országok oktatáspolitikáját, és nem utolsó sorban remek ötleteket kaptunk, melyeket saját óráinkon is alkalmazhatunk. Az együttműködés a mobilitási időszakkal nem ért véget: eTwinning partnerekkel gazdagodtunk személyükben.

A délutáni foglalkozásokon minden nap más témát dolgoztunk fel. Rengeteg kézzel fogható ötletet és anyagot kaptunk a „Játékos nyelvoktatás”,„Zene az oktatásban”, „Film az oktatásban” órákon. Itt is szinte minden gyakorlatot kipróbáltunk, ez nagyban meg fogja könnyíteni későbbi alkalmazásukat az óráinkon. A legélvezetesebb órák a „Német termékek” és „Bajor” órák voltak. Több Németországban gyártott terméket is kipróbálhattunk vagy megkóstolhattunk, és rengeteg érdekes információt tanultunk róluk. A „Tipikus német” órán megismertük a legfontosabb német népünnepélyek történetét, hagyományait, valamint az országismeret oktatásának módszertanát.

A képzés sokban javította nyelvi kompetenciánkat, azon belül is a beszéd, mint produktív kompetencia fejlesztése valósult meg. A digitális kompetenciák fejlesztésének jegyében több tippet is kaptunk az interaktív tananyagok használatával kapcsolatban, valamint az internet és a tanulást segítő applikációk megváltozott megítéléséről is esett szó. Beszélgettünk tanulástámogatási stratégiákról, különös hangsúlyt fektetve a differenciálást elősegítő tanítási módszerekre.

Az oktatás részét képezték különböző szabadidős programok, tanulmányi kirándulások is. Meglátogathattuk például a regensburgi BMW gyárat, részt vehettünk egy egész napos müncheni kiránduláson, valamint igazi kuriózumként több estét is eltölthettünk az egyhetes regensburgi némafilm fesztiválon is.


Szlezák Anikó


Zsótér Éva – A kurzus helyszíne: „Horizonte” nyelviskola, Regensburg

A„Horizonte” nyelviskola kéthetes - tanárok számára meghirdetett - nyelvi-módszertani kurzusán vettem részt Regensburgban 2015. augusztus 3-14. között.

A város szívében található az iskola, melyhez közvetlenül kapcsolódik a résztvevőknek igény szerint szállást adó, praktikusan felszerelt kollégium.

A nyelviskola dolgozói rendkívül kedvesek, figyelmesek és segítőkészek.

A 60 órás képzés 1,5-2 órás egységekből épült fel. A délelőtti órák között volt egy félórás pihenő, ill. a délelőtti és délutáni órákat egyórás ebédszünet választotta el.

Minden délelőtt beszédgyakorlat óra volt, ahol alkalmunk nyílt a szókincs fejlesztésére, a nyelvtani problémák megbeszélésére, módszertani ötleteket kaphattunk bizonyos nyelvi-nyelvtani jelenségek tanításához. Mindez kiegészült hallás- és szövegértési, illetve az íráskészséget fejlesztő feladatokkal. Számos példát láthattunk arra, miként lehet a szépirodalmi szövegeket, újságcikkeket, autentikus anyagokat, rövid filmeket, videoklipeket alkalmazni a nyelvi órákon úgy, hogy az élményt jelentsen a tanulóknak. A kialakított tematika rugalmasan alkalmazkodott a csoport tagjainak érdeklődési köréhez, igényeihez, a kialakult beszédhelyzetekhez.

A délutáni órák alkalmat teremtettek, hogy még jobban megismerjük Németországot, ezen belül a bajor sajátosságokat. Módszertani ötletek széles skáláját mutatták be nekünk filmek, zene segítségével. Lehetőségünk volt a német kiejtés tökéletesítésre és nyelvi órákon kiválóan hasznosítható játékok megismerésére is.

A nyelviskola tanárai nagy gondot fordítottak arra, hogy a résztvevők nyelvi, módszertani, didaktikai kompetenciái fejlődjenek, országismereti tudása bővüljön. A vidám, oldott légkörben zajló, élményszerű órák sok ötletet adtak, melyeket a későbbiekben alkalmazni lehet a nyelvtanításban. Újra átélhettük a csoportmunka, a kooperatív, a játékos, az élményt adó, kommunikatív nyelvtanulás / nyelvtanítás örömét.

Nagyon sok hasznos segédanyagot kaptunk, amelyeket a saját óráinkon is alkalmazni tudunk majd. Ezen kívül szó volt arról is, hogyan lehet kihasználni az internet adta lehetőségeket a nyelvtanulásban / nyelvtanításban.

A tanfolyam résztvevői délutáni és hétvégi programok széles repertoárjából választhattak. A teljesség igénye nélkül néhány ezekből: városnéző programok (Regensburg, München), hajózás a Dunán, múzeum- és kastélylátogatás, a BMW autógyár megtekintése, mozilátogatás. A szervezett programok jó lehetőséget teremtettek arra, hogy megismerhessük a városok történelmét, a helyi szokásokat, illetve arra, hogy a különböző európai és tengeren túli országokból érkezett csoporttársak, valamint a nyelviskolában tanulók beszélgessenek egymással, még jobban megismerjék egymás kultúráját, gondolkodását, szokásait, és értékes szakmai és baráti kapcsolatok alakulhassanak ki.

A kurzus lehetőséget teremtett a nyelvi és szaktárgyi tudás (formális, nem formális és informális tudás) bővítése mellett az újszerű és tanulóközpontú módszertani ismeretek fejlesztésére is. A kollégákkal való együttműködés rámutatott az értékek sokféleségére, fejlesztette a nyitottságot és az egymás iránti toleranciát. Segített abban, hogy a hatékonyság érdekében minél több innovatív módszert alkalmazzunk az oktató-nevelő munkában, és az IKT eszközöket felhasználva új perspektívát teremtsünk a mindennapi pedagógiai tevékenységünk során.

A Regensburgban eltöltött két hét igazi feltöltődés volt számomra, egyfajta megújulás, amelynek tapasztalatait be tudom építeni a mindennapi munkámba.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tehetséggondozó Tanács

"Esélyt a középiskolás tehetségnek" pályázati felhívása

a 2015/2016. tanévre

Pályázhatnak tanulmányi téren jól teljesítő, művészeti és/vagy sport és/vagy egyéb társadalmi tevékenységet folytató, szociálisan rászoruló, szegedi lakhellyel rendelkező és szegedi középiskolában tanuló diákok.

A támogatás összege: 50.000 Ft

További információk:
              www.szegedvaros.hu
              www.SZTEhetseg.hu

Beadási határidő: 2015. november 16.